Λίγα λόγια για το πρόγραμμα επιμόρφωσης

Στόχος και όραμα

Το έργο «Διεκδικούμε την Αλλαγή! Επιμόρφωση στη Συνηγορία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» αποτελεί τόπο συνάντησης περισσότερων από 30 οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, τόσο ΜΚΟ όσο και grassroots, που ασχολούνται με ζητήματα μεταναστευτικού-προσφυγικού, έμφυλης βίας, δικαιώματα ανηλίκων, ΛΟΑΤΚΙΑ+, φυλακισμένων, με την κοινωνική ένταξη των πληθυσμών Ρομά, με οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα (υγεία, στέγαση, εργασία, ενέργεια, παιδεία), με την κοινωνική αλληλεγγύη, με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την προσβασιμότητα των ΑμεΑ κ.ά. Στόχος έχει να δημιουργήσει ένα ευρύ δίκτυο ενδυνάμωσης και διαθεματικής συνεργασίας, με επίκεντρο την επιμόρφωση και την προώθηση συνεργιών συνηγορίας (advocacy).

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα λειτουργεί πλήθος οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, με σημαντικό αντίκτυπο και εμπειρία, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν έκτακτες κοινωνικές συνθήκες. Ως εκ τούτου, αντικειμενικά προέκυψε έλλειμμα στην ανάπτυξη στρατηγικών συνηγορίας, λογοδοσίας και εποπτείας, αφού οι έκτακτες συνθήκες καθόρισαν τις προτεραιότητες.

Διαμορφώνεται έτσι ένα ευρύ πεδίο δυνατοτήτων ενδυνάμωσης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στη συνηγορία. Σκοπός του έργου είναι η επιμόρφωση και η μεταφορά τεχνογνωσίας και μεθοδολογίας για την ανάδειξη της συνηγορίας ως αναπόσπαστου τμήματος της συνολικής της παρέμβασης για την κοινωνική αλλαγή, τη σύνδεσή της με άλλες δράσεις (έρευνα, ακτιβισμός, επικοινωνία), τη δημιουργία συνεργειών και την ενίσχυση της κατάρτισης για την υλοποίηση στρατηγικού σχεδιασμού συνηγορίας.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν παραγωγή ψηφιακού, ανοιχτά διαθέσιμου υλικού, ανάπτυξη ψηφιακής πλατφόρμας, οργάνωση σεμιναρίων, παρακολούθηση webinars με στελέχη της Διεθνούς Αμνηστίας και άλλων οργανώσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργία πιλοτικών δράσεων συνηγορίας κ.ά. Στο τέλος του έργου θα διεξαχθεί εργαστήριο skillshare για ανταλλαγή εμπειριών με τις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες, ενώ επίσης θα δημοσιοποιηθεί έρευνα για τη συνηγορία στην Ελλάδα.

Ο αντίκτυπος του έργου προβλέπεται να είναι σημαντικός, αφού απαντάει σε ένα κοινώς διαπιστωμένο έλλειμμα για την κοινωνία των πολιτών στην προσπάθεια αύξησης του αντίκτυπου και επίτευξης της αλλαγής. Η αλλαγή της οργανωσιακής κουλτούρας με στόχο την εστίαση στη συνηγορία ως εργαλείο για την αλλαγή έχει σκοπό να επιφέρει βιώσιμες και μακροπρόθεσμες βελτιώσεις σε αυτή την κατεύθυνση. Η πείρα της Διεθνούς Αμνηστίας από τις παρεμβάσεις της σε όλο τον κόσμο και η επιμόρφωση με βάση πρακτικές που συνδυάζουν την έρευνα, την εκστρατεία, την επικοινωνία και τον ακτιβισμό με τη συνηγορία δημιουργεί επιπλέον βιώσιμες προϋποθέσεις για τη διαφάνεια και τη λογοδοσία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, ενισχύει τον εποπτικό ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και συμβάλλει στην αλλαγή εθνικών πολιτικών και νόμων.

Εκπαιδευτικές μέθοδοι

Σκοπός του προγράμματος επιμόρφωσης είναι να εξοπλίσει τις συμμετέχουσες οργανώσεις με τα απαραίτητα θεωρητικά, μεθοδολογικά και πρακτικά εργαλεία για τη διαμόρφωση συνεκτικών και αποτελεσματικών στρατηγικών και δράσεων συνηγορίας καθώς και έναν τόπο συνάντησης διαφορετικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για τη δημιουργία μελλοντικών συνεργειών. Σε αυτό το πλαίσιο, η επιμόρφωση στοχεύει να προσαρμόσει τα στοιχεία της θεωρίας και τη διεθνή τεχνογνωσία της Διεθνούς Αμνηστίας στις ανάγκες της περιόδου και των συμμετεχουσών οργανώσεων, κομίζοντας καινοτομίες περιεχομένου και πρακτικής με αντίκτυπο στην ευρύτερη κοινωνία των πολιτών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνές κίνημα.

Σε αυτή την προοπτική, αξιολογεί τις σχετικές μελέτες γύρω από τη συνηγορία και την εξειδικευμένη τεχνογνωσία των εμπειρογνωμόνων της, ώστε να διαμορφώσει εργαλεία και θεωρητικό περιεχόμενο που θα βοηθήσει σε μια λιγότερο τεχνική και περισσότερο συστημική και πολιτική αντίληψη στη χάραξη συνηγορίας, θα αξιοποιήσει μεθόδους για τη χαρτογράφηση τάσεων, θα δώσει έμφαση σε διαφορετικούς και δημιουργικούς τρόπους σύναψης και διατήρησης σχέσεων με θεσμούς, και θα αναδείξει χρήσιμα παραδείγματα και νέες προκλήσεις.

Για τους σκοπούς αυτούς, το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε μια προσέγγιση:

- Με επίκεντρο τις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες, που θέτει ως σημείο αφετηρίας τις ανάγκες των οργανώσεων, τα βιώματα και το όραμά τους·
- Βιωματική, που δίνει έμφαση στον πειραματισμό με κάθε σημείο της θεωρίας και στις απόπειρες εξατομικευμένης προσαρμογής της·
- Από κοινού μάθησης, που επιλέγει τη συμμετοχικότητα και την ανταλλαγή·
- Πολυμεσική, που χρησιμοποιεί πολλαπλές μεθόδους μάθησης και επιμόρφωσης σε κάθε στάδιο (λόγος, εικόνα, παιχνίδι, βίντεο, κίνηση)
- Εφαρμοσμένη, που μεταφράζει τη θεωρία στην τοπική κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα και μετουσιώνει τη γνώση σε δράση και δικτύωση, τόσο σε συλλογικό όσο και σε ατομικό επίπεδο·
- Σύνδεσης προσωπικού-συλλογικού, που διαμορφώνει χώρο για προσωπικό αναστοχασμό και αλλαγή.

Επιμορφωτικοί κόμβοι

Οι επιμορφωτικές δράσεις θα πραγματοποιούνται μέσω ποικίλων καναλιών, ηλεκτρονικών και όχι μόνο, όπως διαδικτυακά σεμινάρια, webinars, παρεμβάσεις, εκστρατείες επικοινωνίας κ.ο.κ.

Training

Οι 8 διαδικτυακές συνεδρίες training που πραγματοποιούνται ζωντανά κατά τη διάρκεια του προγράμματος περιλαμβάνουν τη συστηματική επιμόρφωση πάνω σε ζητήματα μεθοδολογίας και στρατηγικής συνηγορίας.

Η θεματική διάρθρωση των συνεδριών training, συνδυάζοντας στοιχεία θεωρίας με δεδομένα πρακτικών εφαρμογών, ακολουθεί τη μεθοδολογική προσέγγιση των βημάτων σχεδιασμού μιας στρατηγικής συνηγορίας, που οι συμμετέχουσες οργανώσεις αποτυπώνουν σταδιακά σε μια φόρμα σχεδιασμού, υλοποίησης και αποτίμησης του πλάνου συνηγορίας.
Τα βήματα αυτά αποτελούν επίσης τους κόμβους για την αποτύπωση ενός πραγματικού σχεδιασμού στρατηγικής συνηγορίας, τον οποίον οι συμμετέχουσες οργανώσεις διαμορφώνουν σταδιακά, ξεκινώντας από την αρχή της επιμόρφωσης και ολοκληρώνοντάς τον στο τέλος της.

Η σκοπιά της επιμόρφωσης είναι η συγκεκριμενοποίηση και η προσαρμοσμένη εφαρμογή των μεθοδολογικών δεδομένων στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα αλλά και στις ανάγκες των συμμετεχουσών οργανώσεων.

Webinar

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πρόκειται να πραγματοποιηθούν 4 διαδικτυακές εκδηλώσεις - webinar, που αποτελούν κόμβους μετάδοσης εμπειριών και συμπερασμάτων από δράσεις συνηγορίας οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Σε κάθε webinar οι καλεσμένες/οι εμπειρογνώμονες, ακτιβιστές και ακτιβίστριες, μέλη της κοινωνίας των πολιτών, αλλά και εκπρόσωποι θεσμών, προσεγγίζουν επιλεγμένες δράσεις συνηγορίας από διαφορετικές οπτικές, αναδεικνύοντας κάθε φορά και τα ιδιαίτερα μεθοδολογικά σημεία που αντιστοιχούν στο στάδιο των training εκείνης της περιόδου.

Τα webinar έχουν χαρακτήρα ανοιχτών διαδικτυακών εκδηλώσεων ζωντανής αναμετάδοσης, τις οποίες καλείται να παρακολουθήσει το σύνολο των μελών των οργανώσεων, καθώς επίσης και το ευρύ κοινό.

Διά ζώσης σεμινάρια

Πρόκειται για δύο μεγάλα σεμινάρια προγραμματισμένα πραγματοποιηθούν το μεν ένα στην Αθήνα τον Σεπτέμβριο του 2020, το δε άλλο στη Θεσσαλονίκη τον Ιανουάριο του 2021.

Οι εργασίες των σεμιναρίων, στις οποίες πρόκειται να συνδράμουν επιστήμονες, ακτιβιστές και ακτιβίστριες, ερευνητές και ερευνήτριες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, στόχο έχουν την εντατική και συμμετοχική επιμόρφωση πάνω σε κρίσιμα σημεία της στρατηγικής συνηγορίας, τα οποία προσεγγίζονται μέσω βιωματικών και εκπαιδευτικών μεθόδων ώστε, μεταξύ άλλων, να επιτυγχάνεται αφενός μια εμπειρικού χαρακτήρα προσέγγιση των στοιχείων της θεωρίας, και αφετέρου να ενθαρρύνονται οι συμπράξεις και η λογική των από κοινού δράσεων.
Και τα δύο σεμινάρια περιλαμβάνουν επίσης εργαστήρια επικοινωνίας για τη βελτίωση της επικοινωνιακής στρατηγικής κάθε οργάνωσης αλλά και την ανάδειξη των διαφορετικών διαθέσιμων τρόπων επικοινώνησης των δράσεων συνηγορίας.

Επιπλέον, το δεύτερο σεμινάριο περιλαμβάνει και ειδικό εργαστήριο στρατηγικού σχεδιασμού πιλοτικών δράσεων συνηγορίας προκειμένου να εξοπλίσει τις συμμετέχουσες οργανώσεις με τα απαραίτητα εφόδια για την έναρξη υλοποίησης της δράσης συνηγορίας που θα έχουν επιλέξει. Τα διά ζώσης σεμινάρια θα μαγνητοσκοπούνται ώστε μετά την ολοκλήρωσή τους να είναι διαθέσιμα στο σύνολο των μελών κάθε οργάνωσης και λοιπόν ενδιαφερομένων.

Εκδήλωση ολοκλήρωσης

Τον τελευταίο μήνα του επιμορφωτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση ολοκλήρωσης του έργου, στην οποία οι συμμετέχουσες οργανώσεις θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν αναλυτικά τη στρατηγική και τις δράσεις συνηγορίας που θα έχουν σχεδιάσει και υλοποιήσει στο πλαίσιο του προγράμματος.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν τα συμπεράσματα της επιμόρφωσης και των υλοποιημένων δράσεων, ενώ επίσης θα εκτιμηθεί ο αντίκτυπος του έργου, θα συζητηθούν στοιχεία αξιολόγησής του, ενώ θα διατυπωθούν προτάσεις γύρω από τη βιωσιμότητα των δράσεων και των πιθανών τρόπων συνέχισης και μετεξέλιξής τους.

Αξιολόγηση του προγράμματος

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αξιολογείται εσωτερικά από τις ίδιες τις συμμετέχουσες και τους συμμετέχοντες μέσα από φόρμες αξιολόγησης που διανέμονται έπειτα από το τέλος κάθε συνάντησης.

Παράλληλα, κατά την έναρξη των επιμορφωτικών διαδικασιών, στο μέσο και κατά την ολοκλήρωσή τους, το πρόγραμμα θα υποβληθεί σε εξωτερική αξιολόγηση του αντίκτυπού του στην κοινωνία των πολιτών εν γένει καθώς και των βημάτων βελτίωσης που κατέγραψαν οι συμμετέχουσες οργανώσεις από την εξειδικευμένη εταιρεία ερευνών και δημοσκοπήσεων Prorata

Ακολουθήστε τη σελίδα του προγράμματος στο Facebook, για φωτογραφικό και ενημερωτικό υλικό σχετικά με τη συνηγορία και τις δράσεις του προγράμματος
Handcrafted with love by Webjar

Το έργο «Διεκδικούμε την Αλλαγή! Επιμόρφωση στη Συνηγορία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης της Διεθνή Αμνηστία ⎼ Ελληνικό Τμήμα. Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.